Juridisk varning

Cookiepolicy

Vad är cookies?

En cookie är en textfil som lagras i din webbläsare när du besöker nästan vilken webbsida som helst. Det grundläggande verktyget är att lagra och hämta information om dina besökare.

Cookies löper ut, det vill säga att de kan vara kvar under sessionens längd eller till ett visst framtida datum.

Du har mer information om integritet, juridiska rättigheter och cookies i vår sekretesspolicy.

[cookies]

Cookie -deklaration

I enlighet med riktlinjerna från den spanska dataskyddsbyrån fortsätter vi att detaljera användningen av cookies som görs av denna webbplats för att informera dig så exakt som möjligt. Denna webbplats använder följande:

Namn Utgångsdatum Utfärdare Syfte
car_cookie 1 månad Eget Funktionell
_ga 24 månader Google Analytics Analys
_gid I slutet av sessionen Google Analytics Analys
_gat_ I slutet av sessionen Google Analytics Analys
_gcl_au 3 månader Google Ads Annonsering
ATN 24 månader Facebook Annonsering
AA003 3 månader Facebook Annonsering
_fbp I slutet av sessionen Facebook Annonsering
fr 3 månader Facebook Annonsering
_clck 12 månader Microsoft Analys
_clsk 24 timmar Microsoft Analys
CLID 12 månader Microsoft Analys
ANONCHK I slutet av sessionen Microsoft Analys
MUID 12 månader Microsoft Analys
SM I slutet av sessionen Microsoft Analys
SRM_B 12 månader Microsoft Analys

Alla dessa behandlingsuppgifter kommer att regleras i enlighet med lagar och alla dina rättigheter gällande dataskydd kommer att respekteras i enlighet med gällande regler.

Inaktivera eller ta bort cookies

Användaren kan fritt besluta om implantation eller inte av våra cookies på sin hårddisk, samt deras eliminering, enligt proceduren som fastställts i hjälpavsnittet i deras webbläsare. Användaren kan också konfigurera sin webbläsare för att acceptera eller avvisa alla kakor som standard eller för att få en varning på skärmen om mottagandet av varje kaka och då bestämma om den ska implementeras på hårddisken eller inte.

Ytterligare anmärkningar

Varken den här webbplatsen eller dess juridiska företrädare är ansvariga för innehållet eller sanningen i de sekretesspolicyer som de tredje parter som nämns i denna cookiepolicy kan ha, på samma sätt kan denna cookiepolicy ändras beroende på de nya lagstiftningskraven, eller för att anpassa den till instruktionerna från den spanska dataskyddsmyndigheten.

Webbläsare är verktygen för lagring av cookies och från denna plats måste du utöva din rätt att eliminera eller inaktivera dem. Varken denna webbplats eller dess juridiska företrädare kan garantera korrekt eller felaktig hantering av kakor från de ovannämnda webbläsarna.

I vissa fall är det nödvändigt att installera cookies så att webbläsaren inte glömmer ditt beslut att inte acceptera samma.

När det gäller Google Analytics -cookies lagrar detta företag cookies på servrar i USA och förbinder sig att inte dela dem med tredje part, förutom i de fall det är nödvändigt för driften av systemet eller när lagen kräver det till denna effekt. Google Analytics är baserat på standardavtalsklausulerna (art. 46.2. C RGPD) i de kontrakt som tecknats mellan parterna som överför data, för att säkerställa ett adekvat skydd vid överföring utanför EU. Du hittar detaljerad information om detta på den här länken. Om du vill ha information om användningen som Google ger till cookies vi bifogar den här andra länken.

Om du har gett ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka det. Om du vill ha mer information om hur vi använder cookies eller om information som rör dataskydd klicka här eller så kan dun skicka ett mejl till .

Sekretesspolicy

I denna sekretesspolicy hittar du all relevant information om den behandling vi utför av dina personuppgifter som tillhandahålls via vår webbplats.

Användaren eller klienten garanterar att de tillhandahållna uppgifterna är sanna, korrekta, fullständiga och aktuella och ansvarar för eventuella direkta eller indirekta skador eller förluster som kan orsakas av brott mot en sådan skyldighet. Om uppgifterna tillhör en tredje part garanterar användaren att de har informerat den tredje parten om aspekterna i detta dokument och fått sitt tillstånd att tillhandahålla sina uppgifter till ECARGEST S.L. för angivna ändamål.

Grundläggande information om dataskydd
Ansvarig ECARGEST S.L. företag tillägnat fordonssektorn.
Syfte Vårt huvudsakliga syfte är att besvara dina frågor och förfrågningar och att kunna erbjuda dig våra erbjudanden, produkter och tjänster.
Legitimering Berättigat intresse och samtycke.
Mottagare Med vem som helst, om inte användaren uttryckligen godkänner det eller det finns en laglig skyldighet.
Rättigheter Åtkomst, korrigering och radering av data, liksom andra rättigheter, som förklaras i tilläggsinformationen
Ytterligare information Läs mer och detaljerad information om dataskydd.

Vem är vi?

ECARGEST S.L., med hemvist på Av. de Velázquez, 468 29004 Málaga och med momsnummer B05442884.

Vilka regler tillämpar vi?

Denna sekretesspolicy är anpassad till gällande europeiska och spanska bestämmelser om skydd av personuppgifter, dessa är:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer när det gäller behandling av personuppgifter och fri rörlighet för dessa uppgifter (RGPD).
 • Lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (LSSI-CE).
 • Organisk lag 3/2018 av den 5 december, skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Den person som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in på webben är ECARGEST S.L. vem bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna ska användas och vilka medel som används.

Kontaktuppgifterna är följande:

ECARGEST S.L. Av. Comandante García Morato, 468. 29003 Málaga. Dataskyddsombudets e-postadress:

För vilket syfte behandlar vi dina uppgifter?

ECARGEST S.L. behandlar informationen från dig till:

 • Svara på förfrågningar och förfrågningar, behandla endast de uppgifter som är absolut nödvändiga.
 • Frågor och offertförfrågningar, skickade via kontaktformulär som tillhandahålls för detta ändamål.
 • Gör kommersiell och elektronisk kommunikation enligt dina intressen. ECARGEST S.L. kan utveckla en kommersiell profil, enligt informationen. Inga automatiska beslut fattas dock baserat på den profilen.
 • För teknisk säkerhet och systemdiagnos, på ett anonymiserat eller aggregerat sätt, ECARGEST S.L. Du kommer att kunna registrera IP -adressen (identifieringsnummer för enhetens internetåtkomst, vilket gör att enheter, system och servrar kan känna igen och kommunicera med varandra). Denna information kan också användas för analytiska ändamål för webbprestanda.
 • Om användaren registrerar sig på webbplatsen genom den sociala inloggningen, ECARGEST S.L. Du kommer endast att komma åt personuppgifterna för användaren som du har gett ditt samtycke till under konfigurationen av åtkomsten till det aktuella sociala nätverket.

Vad är legitimationen för behandlingen av dina personuppgifter?

Legitimering är den rättsliga grunden som ger oss tillstånd att använda dina personuppgifter. Detta beror på syftet:

Syfte Legitimering
Hyra, köpa och sälja fordon. Fordonsreparation. Försäljning av reservdelar Genomförande av kontraktet.
Svara på förfrågningar och förfrågningar Berättigat intresse. Korrekt genomförande av frågan eller begäran.
Gör kommersiell kommunikation Legitimering med användarens samtycke.
Dataöverföring Legitimering med användarens samtycke.
Analys av användbarhet och kvalitet (webbprestanda och teknisk säkerhet) Samtycke, lag 34/2002 LSSI och lag 9/2014 LGT.

Dina data lagras vederbörligen ochd skyddad under den tid som krävs för att utöva eller försvara krav, och / eller när tillämplig lagstiftning tillåter det. När denna period har löpt ut åtar sig ECARGEST S.L. att avbryta behandlingen av dina uppgifter, samt att blockera dem i gruppens databaser.

Till vilka mottagare kommunicerar vi dina personuppgifter?

Ingen dataöverföring kommer att göras, förutom med användarens samtycke eller juridisk skyldighet.

Webbplatsen kan erbjuda funktioner för att dela innehåll via tredjepartsapplikationer, till exempel Facebook eller Twitter. Dessa applikationer kan samla in och behandla information relaterad till användarens navigering på de olika webbplatserna. All personlig information som samlas in genom dessa applikationer kan användas av tredje parts användare därav, och deras interaktion omfattas av sekretesspolicyn för de företag som tillhandahåller applikationerna.

Webbplatsen kan vara värd för bloggar, forum och andra applikationer eller sociala nätverkstjänster för att underlätta utbyte av kunskap och innehåll. All personlig information från användaren kan delas med andra användare av den tjänsten som vårt företag inte har kontroll över.

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Tidpunkten för bevarande av dina data beror på i vilket syfte vi behandlar dem:

Syfte Bevaringsperiod
Genomförande av kontraktet Upprättad genom juridiska skyldigheter.
Svara på förfrågningar och förfrågningar Dina uppgifter sparas under den tid som krävs för att hantera din begäran eller förfrågan.
Gör kommersiell kommunikation Under alla omständigheter, i högst tio år från förra gången en interaktion upprätthölls, så länge du inte har återkallat ditt samtycke.

När ovannämnda period har gått ut åtar sig ECARGEST S.L. att avbryta behandlingen av alla dina uppgifter, samt att blockera dem på rätt sätt i motsvarande företagsdatabaser.

Vilka är dina rättigheter när du lämnar oss dina personuppgifter?

Dina rättigheter är:

 • Åtkomsträtt. Du kan få information om möjligheten för vilka personuppgifter som behandlas av ECARGEST SL, veta för vilka ändamål de används och vilken typ av data som behandlas eller till vilka de har överförts, bland annat aspekter.
 • Rätt till rättelse. Du kan begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga eller komplettera dem.
 • Rätt till radering (rätt att bli glömd). Du kan begära radering av dina personuppgifter när det inte längre är nödvändigt för de ändamål som de samlades in för.
 • Rätt till begränsad behandling. Under vissa omständigheter kan du begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, i vilket fall de endast kommer att sparas för utövande eller försvar av fordringar eller någon annan juridisk skyldighet.
 • Rätt till överföringen av dina data. Under vissa omständigheter har du rätt att få de personuppgifter som lämnas till ECARGEST SL, i ett strukturerat format, vilket ökar användarnas förmåga att överföra, kopiera eller överföra sina personuppgifter lättare från en dator miljö till andra. Denna portabilitetsrätt kan begäras i fall där databehandlingen sker automatiskt, baseras på samtycke eller på ett kontrakt och när du begär det på de uppgifter han tillhandahåller, inklusive data som härrör från hans egen verksamhet. Därför kommer uppgifterna som du har lämnat om tredje parter utanför avtalsförhållandet att uteslutas från denna rätt till portabilitet.
 • invändningsrätt. I de fall legitimiteten är baserad på legitimt intresse kan du invända mot behandlingen av dina uppgifter.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Du kan utöva dina rättigheter via e-post, via adressen , tillhandahålla ett identitetsdokument (DNI) och ange rätten att utöva.

ECARGEST S.L. Av. Comandante García Morato, 468. 29003 Málaga.

Du har också rätt att lämna in ett krav hos den spanska dataskyddsmyndigheten på www.aepd.es, särskilt när tillfredsställelse inte har uppnåtts vid utövandet av rättigheter.